רבי גילר משרד עורכי דין

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לשימוש באתר – 'רבי, גילר – משרד עורכי דין'

רבי, גילר – משרד עורכי דין (ש.ר. 540304599) (להלן גם: "המשרד" ו/או "אנחנו" או כל הטייה דומה), מודים לך על בחירתך לבקר ו/או להשתמש באתר האינטרנט שלנו בכתבות הדומיין www.rglawyers.co.il ובדפי המשנה בכתובת דומיין זו (להלן: "האתר"). אנו מכבדים את פרטיותך, וחשוב לנו לשמור עליה. מטרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן הינם בין היתר לשקף לך את המידע שאותו אנו אוספים בעת השימוש באתר, את העיבוד שלו, את מטרות השימוש בו וכן את שיתופו עם צדדי ג'.

  1. הסכמה לתנאי הסכם זה

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן: "תנאי השימוש"). בעצם כניסתך לאתר, הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי הינך מסכים לכל התנאים המפורטים בהם.

לידיעתך: תנאי השימוש מנוסחים בחלקם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. התנאים מיועדים לכל המינים.

  1. השימושים האסורים באתר

אינך רשאי/ת, בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך: א. להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית.  ב. לעשות באתר כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלשמו הוא נועד. ג. לפגוע או לשבש את פעולת האתר. ד. להעתיק תכנית מהאתר או לעשות בהם שימוש. ה. ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר. ו. להפר אי אלו מתנאי השימוש.

  1. מדיניות הפרטיות

א. סוגי המידע שאנו אוספים אגב השימוש באתר:

אנו אוספים מידע שונה ומגוון בעת שהנך משתמש באתר, לרבות, אך לא רק, את כתובת ה- IP שלך, מזהה מכשיר, מזהה מערכת ההפעלה, מזהה דפדפן, משך השימוש וסוג השימוש באתר, הדפים בהם אתה מבקר, מידע על מיקום גיאוגרפי ועוד. לצד אלו, אנו אוספים כל מידע הנמסר על ידך בעת שימושך באתר, לרבות בדפי "צרו קשר".

בנוסף, בעת השימוש באתר אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון "עוגיות" (cookies) ותגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל"), ולעשות שימוש במידע המופק מהם בהתאם לשיקול דעתנו.

מבלי לגרוע מן האמור מטה ומכלל הוראות תנאי השימוש, אנו עשויים לעשות שימוש במידע שאותו אנו אוספים לצרכינו, לרבות על מנת להתאים לך שירותים שונים ולפנות אליך בכתב, בעל פה, בשיחת טלפון ובאמצעים אלקטרוניים במידה והשארת את פרטיך באתר.

הינך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שכל המידע שנאסף אגב ושימושך בתאר נמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לעשות בו שימוש כפי שנראה לנו לנכון, וכי הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע שבידנו, בהתאם לשיקול דעתנו.

ב. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:

אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע, בין היתר כדי לשפר ולהתאים את השירותים באתר, וכן: א. על מנת לעמוד בדרישות כל דין; ב. לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; ג. על מנת לאכוף תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של תנאי השימוש; ד. על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; ה. על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים או על מנת לקבל תמיכה עבורנו בנוגע לאתר. ו. על מנת לעשות שימוש בכלים של צדדי ג' בקשר לניתוח הנתונים, המידע והשימושים באתר.

ג. שמירת המידע:

אנו שומרים את המידע המתקבל ממך והנאסף אוטומטית בעת שימושך באתר במאגרי מידע המאובטחים על ידי ספקי השירות של האתר וצדדי ג' החשופים אף הם למידע הנאסף בעניינך. עם זאת, אין ביכולתנו או בשליטתנו למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares) או מתקפות סייבר, שיהיה בהם לפגוע במאגר או לשאוב ממנו נתונים. ידוע לך כי השימוש באתר כרוך בסיכונים הנגזרים מכך.

ד. הסרת מידע הנוגע אליך ממאגרי המידע:

באפשרותך לבקש כי מידע אשר נאסף בעניינך בעת השימוש באתר יימחק ויוסר ממאגרי המידע שלנו. אנו מתחייבים להסיר את המידע תוך 30 יום מיום פנייתך אלינו, באמצעות שליחת מייל לכתובת office@rglawyers.co.il

המידע שיוסר הוא אך ורק מידע אשר הסרתו אינה כרוכה בשיבוש מאגר המידע או האתר, פעילותו, מבנהו, וכן אינה כרוכה בהקצאת משאבים בלתי סבירה לטעמנו לשם כך. בנוסף, ככל שהועבר המידע לגורמים שלישיים על פי תנאי הסכם זה ומדיניות הפרטיות שבו, אין אנו מתחייבים או אחראיים לפעול לגריעת המידע ממקורות אלו.

  1. זמינות האתר, התוכן והשירותים שבו

זמינות ופונקציונאליות האתר, התוכן והשירותים בו תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתנו, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה שלנו, או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים). אנו לא מתחייבים לזמניות של האתר כלל, וכן לא נהיה אחראיים לנזקים שנגרמו כתוצאה מאי זמינות האתר ומשימוש בו מכל סיבה שהיא, בין שהיא בשליטתנו בין שלא.

  1. שינויים באתר ובתנאי השימוש

אנו רשאים, מעת לעת, לבצע באתר שינויים שונים בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, וללא הודעה מראש. בנוסף, אנו רשאים לעדכן את תנאי השימוש, וכן את מדיניות הפרטיות הכלולה בו ללא הודעה מוקדמת. מחובתך לבדוק בכל שימוש וכניסה לאתר את תנאי השימוש המעודכנים.

  1. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האתר עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי/ת להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק משימושך באתר אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. עוד ידוע לך, כי כל תקלה ונזק שמקורם באותם רכיבי צד שלישי, אינה באחריותנו ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר לתקלה ו/או נזק שנגרמו לך עקב כך, לרבות הפרה של כל דין או ההסכם על ידי צד שלישי שבוצעה בעת שימושך באתר.

  1. זכויות קניין רוחני

האתר, התוכן, המיפוי שלו, העיצוב הגרפי וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד להלן: "הקניין הרוחני") הם בבעלותנו ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי ההסכם תישמר בידנו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני שלנו, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קנייננו הרוחני על פי כל דין.

  1. כללי

כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשימוש בו יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים. כל הוראה מהוראות תנאי השימוש אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

איך נוכל לעזור?