רבי גילר משרד עורכי דין

עיצומים כספיים בגובה עשרות עד מאות אלפי שקלים כנגד מעסיקים

האגף לאכיפה מנהלית של חוקי עבודה במשרד העבודה והשירותים החברתיים עורך ביקורות פתע למעסיקים לאכיפת חוקי העבודה. מעסיקים רבים אינם מודעים לכלל ההיבטים החוקיים הקשורים בהעסקת עובדים, והדבר עשוי לחשוף אותם לקנסות בגובה עשרות עד מאות אלפי שקלים. כך תפעלו נכון במקרה של ביקורת מטעם האגף לאכיפה מנהלית של חוקי העבודה:

מעסיקים חשופים לעיצומים כספיים בגובה מאות אלפי שקלים – על הדרכים לפעול במקרה של ביקורת

בעבר הלא רחוק, מעסיקים אשר הפרו את חוקי העבדה וזכויות עובדיהם, היו חשופים בעיקר לתביעה כנגדם בבית הדין לעבודה מטעם העובד – לרוב לאחר שהעסקתו של העובד התסיימה. במקרה של תביעה, היה חשוף המעסיק לכל היותר לחיוב בפסק דין של בית הדין לעבודה בתשלומים שגם כך היו מגיעים לעובד, וכמעט ולא היה חשוף לסנקציות נוספות ומשמעותיות בגין עצם הפרת חוקי העבודה.

מצב זה, יצר תמריץ אצל חלק מהמעסיקים להפר באופן שיטתי את חוקי העבודה מתוך ידיעה כי לכל היותר יחויבו הם בהליך משפטי בתשלומים לעובד שגם כך היו חייבים בהם על פי דין, וזאת בהנחה שהעובד יטרח להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. פועל יוצא, כי הערכת הסיכונים הכרוכים בהגשת תביעות עבודה מטעם עובדים אל מול לעמידה קבועה בהוראות חוקי העבודה, הפכה את הפרת חוקי העבודה למה שמכונה "הפרה כלכלית" – כלומר הפרה שהתשלומים שהמעסיק יישא בהם יהיו נמוכים לעומת אלו שיישא בהם אילו עמד מלכתחילה בכל חוקי העבודה.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – קנסות מנהליים משמעותיים על מעסיקים

על מנת לטפל בין היתר במצב של הפרות כלכליות מצד מעסיקים, בשנת 2012 חוקק ונכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, אשר נועד להגביר את האכיפה בתחום דיני העבודה במהלך העסקת העובדים. החוק מעניק לזרוע העבודה סמכויות רחבות להטלת סנקציות ועיצומים כספיים על מעסיקים אשר מפרים את חוקי העבודה וזכויות עובדיהם, באופן שאמור להפוך את הפרת חוקי העבודה להפרה לא כלכלית.

פעילות האכיפה נעשית בפועל על ידי מקפחי ומפקחות עבודה באגף לאכיפה מנהלית של חוקי העבודה בזרוע העבודה, שהינה חלק ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

הליך בירור בפני מפקח עבודה בזרוע העבודה – בין חקירה לשימוע

פעילות הביקורת של האגף לאכיפה מנהלית של חוקי העבודה ופעילות מפקחי העבודה בו כנגד מעסיקים ובתי עסק, נעשית לעיתים באופן שגרתי ורנדומלי, ולעיתים בשל קבלת מידע ספציפי על הפרת חוקי עבודה אצל מעסיק מסוים. המעסיק לא יוכל לדעת בדרך כלל אם המדובר בביקורת שגרתית ורנדומלית, או אם מדובר בביקורת בשל מידע ספציפי שהתגבש נגדו.

בכל אופן, אין שוני מהותי אם מדובר בביקורת רנדומלית, או כזו שבבסיסה מידע ספציפי – ובשני המקרים נוכח החשיפה המשמעותית לקנסות כבדים מומלץ להיוועץ מיד עם עורך דין לדיני עבודה, בדגש על עורך דין מומחה בתחום הליך הבירור המנהלי מול האגף לאכיפה מנהלית של חוקי העבודה בזרוע העבודה.

בשני המקרים, פניית מפקח העבודה תבוצע באופן רשמי למעסיק, במסגרתה יידרש המעסיק להמציא מסמכים מסוימים למפקח העבודה בתוך פרק זמן קצוב, לרבות תלושי שכר, דוחות כספיים, אישורים על הפקדות של כספי פנסיה ופיצויים, דוחות נוכחות, ועוד. הדרישה בדרך כלל תהיה מדגמית ביחס למספר עובדים בהם יבחר המפקח, אך יכול ותיעשה ביחס לכלל העובדים של המעסיק.

כאמור, כבר בשלב זה, וטרם המצאת המסמכים, מומלץ להיוועץ בעורך דין לדיני עבודה הבקיא בהליך המנהלי, אשר יבחן ויעבור עם המעסיק על כלל המסמכים שנדרשו על ידי מפקח העבודה ויבחן כבר בשלב זה את עמידתו של המעסיק בהוראות חוקי העבודה השונים.

לאחר המצאת המסמכים על ידי המעסיק או עורך דינו, תערוך זרוע העבודה בדיקה שלהם, ותבחן את עמידת המעסיק בכל הוראות חוקי העבודה – לרבות עמידת המעסיק בהוראות חוק הקשורות לתשלום שכר מינימום, תשלום שעות נוספות, תשלום בגין עבודת לילה, צבירת ימי חופשה ומחלה, פדיון ימי חופשה ומחלה, תשלום נסיעות, הפרשות לקרן פנסיה, הפרשות לפיצויים, העסקת קטינים ובני נוער, העסקת עובדים זרים ועוד.

ככל שימצא כי המעסיק לא עמד באחת מהוראות החוק – אפילו ביחס לעובד בודד – הוא יוזמן לתת גרסה בפני מפקח העבודה בזרוע העבודה. "הגרסה" היא שילוב של חקירה ושימוע הנערכים למעסיק, בה יצטרך הוא להסביר את אי עמידתו בהוראות החוק ביחס לכל עובד ועובד. בהזמנה לגרסה ייכלל פירוט של ההפרות בהן חשוד המעסיק, ביחס לכל עובד ועובד שנבדק וכן הוראות החוק שהופרו לכאורה.

הגרסה מתועדת לרוב בין בהקלטה של המעסיק ובין בכתב, ובמסגרתה נשאל המעסיק שאלות סגורות ביחס להפרת הוראות חוקי העבודה, ועליו לענות עליהן. למתן הגרסה, שהיא כאמור שילוב של חקירה ושימוע ניתן ורצוי להגיע עם עורך דין לדיני עבודה המכיר היטב את ההליך. נדגיש, שעל אף שעורך הדין אינו יכול לקחת חלק במתן גרסת המעסיק ולענות במקומו, הרי שהוא יכול הוא לבחון האם ההליך נעשה באופן תקין, לרבות האם דבריו של המעסיק וטענותיו נרשמים באופן נכון המשקף את שאמר, האם נפגעות זכויותיו השונות בשאלות, וכן להסב את תשומת לב מפקח העבודה במהלך מתן הגרסה למסמכים שונים התומכים בגרסתו של המעסיק.

החלטה להטלת עיצום כספי על מעסיק על ידי זרוע העבודה

לאחר קבלת גרסת המעסיק והשלמת מסמכים אם הדבר נדרש, תתגבש באגף לאכיפה מנהלית של חוקי העבודה בזרוע העבודה ההחלטה אם להטיל עיצום כספי על המעסיק בגין הפרת חוקי העבודה.

הסמכויות המוקנות לאגף בכל הקשור להטלת עיצומים כספיים הינן רחבות, והפרה של הוראות החוק ביחס למספר עובדים עשויה להגיע לקנסות ועיצומים כספיים בגובה עשרות אלפי שקלים. בנוסף, הפרה של הוראות החוק לרבות אי שיתוף פעולה עם הליך החקירה, עשויה להוביל לפתיחה בהליכים פליליים כנגד מנהל התאגיד. בהקשר זה נעיר, כי לאגף סמכות להטיל עיצומים כספיים וקנסות אף על מנהל התאגיד באופן אישי בגין הפרה של חוקי העבודה.

כאמור, ליווי מקצועי מצד עורך דין מומחה לדיני עבודה המכיר את ההליך המנהלי על בוריו, וזאת כבר מהשלבים הראשוניים של פניית האגף למעסיק, עשוי לסייע בהקטנת החשיפה המשפטית של המעסיק. כן, ליווי מצד עורך הדין נועד להבטיח את זכויותיו של המעסיק בהליך הבירור ולבסוף למנוע הטלת עיצומים כספיים נגדו או להקטין את היקפם למינימום האפשרי בנסיבות העניין. זאת, לצד ההמלצה הכוללת למעסיקים לקבל ליווי משפטי צמוד מטעם משרד עורכי דין מומחה לדיני עבודה, באופן שעשוי להקטין עד מאוד את חשיפתם המשפטית מלכתחילה.

משרדנו, מתמחה כאמור בליווי מעסיקים בהליך מול האגף לאכיפה מנהלית ובעל ניסיון רב שנצבר מייצוג מעסיקים בהליך זה, וכן נותן ייעוץ וליווי משפטי שוטף וליווי למעסיקים בתחום דיני העבודה. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בלחיצה כאן.

רבי-גילר משרד עורכי דין
להשיג את התוצאות הטובות ביותר

משרד עורכי הדין - 'רבי, גילר' הינו משרד עורכי דין בתל אביב, הנחשב לאחד מהמשרדים המובילים בתחום המשפט המסחרי. במשרד מחלקות שונות הנותנות מענה במגוון תחומי המשפט המסחרי וביניהן: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, נדל"ן מסחרי, תאגידים, תביעות ייצוגיות וכן מחלקה המתמחה במשפט מנהלי ועתירות.

המשרד נותן מענה לחברות ותאגידים מהגדולים במשק הישראלי, לצד לקוחות פרטיים, והוא נכלל בדירוגים מובילים של חברות דירוג מרכזיות הסוקרות את הפעילות בתחום עריכת הדין, לרבות חברת הדירוג המובילה Dun & Bradstreet (דן אנד ברדסטריט).

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

מה נושאי המאמר בקצרה?
אהבתם? שתפו הלאה
מאמרים נוספים בנושא: ,
ייצוג בתביעות קניין רוחני וסודות מסחריים
הסכם לרכישת זכויות יוצרים או למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים – כל מה שצריך לדעת כדי להימנע מתביעות בתחום הקניין הרוחני והפרת זכויות יוצרים

תחום זכויות היוצרים, נשמע לא אחת לאנשים מהשורה כתחום מורכב, שאין להם צורך להכיר אותו

להמשך קריאה >
מעוניינים לקבל מידע נוסף על הנושא
שאתם קוראים או לשוחח איתנו?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

איך נוכל לעזור?